Conversation Between pebinhaycuoi and VietDaSau

3 Tin nhắn khách thăm

  1. Haizzz, tại vì mấy bài viết của bạn khi đọc làm mình nghĩ ngay đến một người. Xác suất giống như vậy quả thật không nhiều.
  2. uhm hum, hẻm lẽ mình lại lộn ta. Tớ thì tớ nghĩ chúng ta từng hẹn nhau uống cà phê rồi cơ.
  3. Phải u là người "enjoy your life, enjoy your smiles" hem?
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3